RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Arthur Dada CityTour NIP: 7561982406
z siedzibą w Korfantego 3B, 47-133 Jemielnica
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – abi@strzelceopolskie.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji pojazdu w Urzędzie Komunikacji miejskiej
(Starostwo Strzelce Opolskie)
Podstawą do przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres do 1 roku,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym / warunkiem zawarcia umowy /
dobrowolne*)
, ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości rejestracji pojazdu.
_________
* niepotrzebne skreślić